fbpx

Algemene voorwaarden

BTW-nr: NL858855902B01
KvK: 7180 3963

Correspondentieadres:
Meeuwenlaan 4
8011 BZ Zwolle
Email: [email protected]

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. Nederland Eet Groep B.V. is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.

De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Plaats bestelling’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nederland Eet Groep B.V. en het Restaurant te melden.

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Nederland Eet Groep B.V. via de door hem aangegeven contactgegevens.

Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail of op de website van Nederland Eet Groep B.V. is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Nederland Eet Groep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Het Aanbod
Nederland Eet Groep B.V. publiceert het Aanbod van Restaurants op het Platform. Nederland Eet Groep B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform.

Nederland Eet Groep B.V. geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Nederland Eet Groep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

Betaling
Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens het Restaurant. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.

Behoudens het bepaalde in artikel 7.4 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

Het Restaurant heeft Nederland Eet Groep B.V. geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Nederland Eet Groep B.V. worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.

Nederland Eet Groep B.V. wijst de Consument erop dat het Restaurant het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Nederland Eet Groep B.V. besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

Nederland Eet Groep B.V. heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Nederland Eet Groep B.V. een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Nederland Eet Groep B.V. dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Nederland Eet Groep B.V. hiervan aangifte doen bij de politie.

Nieuwsbrief
Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

Inzichten correctie van opgeslagen persoonsgegevens
Nederland Eet Groep B.V. slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Hierbij werken wij geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing: privacy-en-cookieverklaring

Klachtenregeling
Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens. Nederland Eet Groep B.V. kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.

Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Nederland Eet Groep B.V. op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.

Nadat de klacht door Nederland Eet Groep B.V. is ontvangen zal Nederland Eet Groep B.V. zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Nederland Eet Groep B.V. streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken te behandelen.

Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Restaurant of Nederland Eet Groep B.V..

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op overeenkomsten tussen Nederland Eet Groep B.V. en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Nederland Eet Groep B.V. en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Nederland Eet Groep B.V. als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.

De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Nederland Eet Groep B.V. sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Nederland Eet Groep B.V. is [email protected].