fbpx

Algemene voorwaarden Marketing- & Communicatiedienstverlening: Smaakmakers

BTW-nr: NL858855902B01
KvK: 7180 3963

Correspondentieadres:
Meeuwenlaan 4
8011 BZ Zwolle
Email: [email protected]

Algemene voorwaarden voor marketing- en communicatiedienstverlening tussen Restaurants en Nederland Eet Groep:

1. Definities

a. “Het Restaurant”: Het restaurant dat gebruikmaakt van de diensten van Nederland Eet Groep.

b. “Nederland Eet Groep”: Nederland Eet Groep, de marketing- en communicatiedienstverlener.

c. “Partijen”: Het Restaurant en Nederland Eet Groep gezamenlijk.

d. “Diensten”: De marketing- en communicatiediensten geleverd door Nederland Eet Groep aan Het Restaurant.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Restaurant en Nederland Eet Groep met betrekking tot de levering van marketing- en communicatiediensten.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide Partijen.

3. Betaling

a. Het Restaurant gaat akkoord met het betalen van de vergoeding voor de Diensten zoals overeengekomen tussen Het Restaurant en Nederland Eet Groep.

b. Het Restaurant stemt ermee in dat de betaling wordt voldaan per factuur of dooe Nederland Eet mag worden verrekend met de omzet van het restaurant op het eten bestelplatform.

c. Indien de verrekening van de omzet niet mogelijk is, stemt Het Restaurant ermee in dat Nederland Eet Groep gemachtigd is om de verschuldigde bedragen automatisch te incasseren van de opgegeven bankrekening.

4. Uitvoering van Werkzaamheden

a. Nederland Eet Groep zal de overeengekomen marketing- en communicatiewerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Het Restaurant.

b. Het Restaurant stemt ermee in dat alle uitingen en communicatie met betrekking tot de Diensten door Nederland Eet Groep worden uitgevoerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid

a. Nederland Eet Groep is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het niet nakomen van betalingen door Het Restaurant, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Nederland Eet Groep.

b. Nederland Eet Groep is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud of uitvoering van de Diensten, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Nederland Eet Groep.

c. Het Restaurant vrijwaart Nederland Eet Groep van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de diensten, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van Nederland Eet Groep.

6. Duur en Beëindiging

a. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en blijft van kracht tot schriftelijk ten minste één maand van tevoren opgezegd door een van de Partijen, met in achtneming van de minimale termijn van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. In geval van beëindiging blijven de bepalingen met betrekking tot betalingen en aansprakelijkheid van kracht.

c. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst/overeengekomen samenwerkingsperiode wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen ten minste één maand van tevoren wordt opgezegd of tenzij onderling schriftelijk anders is bepaald.

7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Zwolle.

Door onderaan deze pagina te tekenen gaat U, Het Restaurant, akkoord met deze Algemene Voorwaarden.